Prozess- und Nahtfolgeregelung

Berlin [ u.a. ] / Springer (2006) [Contribution to a book]

Autonome Produktionszellen - Komplexe Produktionsprozesse flexibel automatisieren / Pfeifer, Tilo ; Schmitt, Robert (Hrsg.)
Page(s): 338-359

Authors

Authors

Beck, Ralf
Bollig, Alexander
Abel, Dirk

Identifier